Tin tức hoạt động

Bài viết chi tiết

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023 - 2024

UBND HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG DẠY TRẺ KHUYẾT TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19/KH-DTKT

Thanh Trì, ngày 05 tháng 05 năm 2024

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

Năm học 2023-2024

 

Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT;

Căn cứ Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT;

Căn cứ các văn bản của UBND Thành phố: Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 về việc ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Công văn số 838/UBND-KGVX ngày 27/3/2023 về việc phối hợp rà soát thông tin cưu trú trong công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024;

Căn cứ Công văn số 909/SGDĐT-QLT ngày 30/3/2023 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2023-2024;

Căn cứ tình hình tuyển sinh trẻ khuyết tật theo đặc thù của nhà trường, trường Dạy trẻ khuyết tật huyện Thanh Trì xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2023– 2024 của nhà trường như sau:

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

I. Mục đích

- Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh khuyết tật (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ khuyết tật.

II. Yêu cầu

- Nắm bắt số trẻ khuyết tật sinh năm 2017 trở đi trên địa bàn toàn huyện có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại huyện.

- Nhà trường đã tiến hành điều tra số trẻ khuyết tật trong toàn huyện là 221 em.

- Nhà trường tuyệt đối không vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

- Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

 

 

 

B. NỘI DUNG

I. Tuyển sinh vào lớp 1:

1. Phương thức và đối tượng

1.1. Phương thức tuyển sinh:

- Thực hiện phương thức xét tuyển trực tiếp, kiểm tra sàng lọc mức độ tật của học sinh.

- Khi đến tuyển sinh trực tiếp tại trường, yêu cầu CMHS phải đưa con em mình đến tuyển sinh cùng (Đây là yêu cầu bắt buộc đối với trường chuyên biệt phục vụ công tác sàng lọc mức độ tật và trình độ học sinh trực tiếp để phân học sinh vào các lớp cho phù hợp).

1.2. Đối tượng tuyển sinh:

a. Đối với học sinh học văn hóa:

- Độ tuổi tuyển sinh lớp 1 năm học 2023-2024 là sinh năm 2017 + 3 (Từ 6-9 tuổi).

- Tuy nhiên đối tượng tuyển sinh vào trường không đồng nhất là lớp 1 mà là trình độ các lớp khác nhau (Lớp 1,2,3) và các dạng tật khác nhau (khiếm thính và chậm phát triển trí tuệ) nên độ tuổi tuyển sinh linh hoạt và nhiều hơn lứa tuổi 2017 + 3(sinh năm 2017-2020).

- Các em học sinh khuyết tật học hòa nhập tại các trường tiểu học trong địa bàn huyện nhưng không đáp ứng được khả năng học tập tiếp tục nên xin chuyển trường về trường Dạy trẻ khuyết tật không theo thời gian quy định, vì vậy nhà trường vẫn phải tiếp tục tuyển sinh linh hoạt lứa tuổi và dạng tật để đảm bảo việc học tập liên tục của học sinh khuyết tật trong địa bàn.

b. Đối với học sinh học nghề:

- Những em học sinh lớn đã học trong trường nhiều năm: Sinh năm 2007 trở về trước là những em thuộc đối tượng chuyển lên học tập tại lớp nghề.

- Những em học sinh ngoài nhà trường tuyển sinh vào lớp nghề phải đáp ứng tiêu chuẩn: Sinh năm 2007-2009, hộ khẩu hoặc tạm trú trong huyện Thanh Trì và có nhu cầu học nghề tại trường.

2. Độ tuổi dự tuyển

Tuổi của trẻ vào học lớp 1 là 6 tuổi + 3(sinh năm 2017-2020).Tuyệt đối không được nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.

3. Hồ sơ dự tuyển

+ Phiếu đăng ký xét tuyển vào lớp 1 (theo mẫu do trường tuyển sinh phát hành) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp.

+ Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

+ Giấy xác nhận khuyết tật;

+ Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

4. Thời gian tuyển sinh

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp(Nhận và đối chiếu hồ sơ): Từ ngày 13/7/2023 đến hết ngày 18/7/2023. Thời gian sáng từ 7h30 đến 11h00.

- Từ ngày 21/7/2023 đến hết ngày 22/7/2023:Tuyển sinh bổ sung khi được UBND huyện và PGD&DDT Thanh Trì giao chỉ tiêu bổ sung (Nếu còn chỉ tiêu )

5. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh

* Địa bàn tuyển sinh:

Học sinh khuyết tật trên địa bàn huyện Thanh Trì có hộ khẩu và tạm trú tại huyện.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Phân công trách nhiệm

I. Đ/c Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh

          1. Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh, lập Tờ trình đề nghị thành lập Hội đồng tuyển sinh báo cáo PGD&ĐT để ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh.

          2. Triển khai kế hoạch tuyển sinh tới tới các thành viên Hội đồng tuyển sinh, CB-GV-NV nhà trường và nhân dân.

          3. Chỉ đạo mọi hoạt động của Hội đồng tuyển sinh.

          4. Ký, đóng dấu xác nhận vào mặt sau của giấy khai sinh sau khi có đủ xác nhận của cán bộ tuyển sinh.

II.Đ/c Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh

          1.Chuẩn bị toàn bộ hồ sơ trước khi tuyển sinh: Thông báo tuyển sinh, đơn xin học (theo mẫu), phiếu thu hồ sơ,….

          2. Giúp Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trong suốt thời gian tuyển sinh, phụ trách quản trị hệ thống qua email, tham gia các công việc của Ban tuyển sinh khi Chủ tịch yêu cầu.

          3. Chịu trách nhiệm trong việc lưu giữ toàn bộ hồ sơ sau khi tuyển sinh của mỗi ngày tuyển sinh và sau cả đợt tuyển sinh.

          4.Phụ trách toàn bộbáo cáo liên quan đến công tác tuyển sinh năm học 2023-2024.

* Đối với những ngày không trực tiếp tuyển sinh theo lịch phải có kế hoạch để nhờ các đồng chí ủy viên lưu giữ hồ sơ tuyển sinh của ngày đó và thực hiện lưu giữ ngay sau bàn giao.

III/. Thư ký Hội đồng tuyển sinh - Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hà

          1.Phụ trách chuẩn bị dữ liệu, nhập dữ liệu và tham gia các công việc của Ban tuyển sinh khi Chủ tịch yêu cầu.

          2. Ghi chép biên bản họp tuyển sinh, theo dõi việc tuyển sinh theo kế hoạch.

          3. Rà soát hồ sơ tuyển sinh.

          4. Kiểm tra lại việc kiểm tra hồ sơ và xác nhận của cán bộ tuyển sinh thứ nhất trước khi hiệu trưởng xác nhận.

IV. Các ủy viên Ban tuyển sinh

          1. Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh của phụ huynh học sinh và tiếp xúc trực tiếp để thẩm định dạng tật và trình độ của học sinh trong suốt thời gian tuyển sinh.

2. Là người kiểm tra trực tiếp hồ sơ của học sinh: + Khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh, Số định danh cá nhân… trong Giấy khai sinh.Nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao Giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp thông tin học sinh với bản chính hồ sơ tuyển sinh” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng (Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh) ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao Giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này.Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng (Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh) nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.

          3. Phụ trách việc nhập máy tính danh sách học sinh tuyển sinh theo từng ngày tuyển sinh.

          4.  Đối chiếu danh sách trẻ đã ra tuyển sinh (theo ngày) danh sách trẻ sinh trong năm 2017 trở đi.

          * Đối với những ngày không trực tiếp tuyển sinh theo lịch phải có kế hoạch để hướng dẫn các đồng chí ủy viên kiểm tra trực tiếp hồ sơ tuyển sinh của ngày đó và thực hiện việc kiểm tra lại toàn bộ các thông tin và việc ghi kết quả kiểm tra hồ sơ của mỗi học sinh ngay sau bàn giao.

- Phối hợp giữa UBND các xã, thị trấn với các trường trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh vào các trường lớp 1.

- Chủ động phối hợpvới UBND và Công an các xã, thị trấn trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổituyển sinh trên địa bàn được phân công và xác minh, làm rõ thông tin cư trú đối với những trường hợp phát sinh trong quá trình tuyển sinh; chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2023-2024 của trường, báo cáo phòng Giáo dục và Đào tạo. Tham gia đầy đủ Hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức hướng dẫn.

- Hướng dẫn cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh tự kê khai các thông tin phục vụ cho công tác tuyển sinh, trong đó có thông tin về cư trú của học sinh (gồmSố định danh cá nhân của học sinh, nơi thường trú, nơi ở hiện tại,…); không yêu cầu phải cung cấp Giấy xác nhận thông tin cư trú hoặc Giấy thông báo số định danh cá nhân của học sinh.

- Mỗi trường tham mưu đề xuất Hội đồng tuyển sinh trình cơ quan quản lý trực tiếp ra Quyết định thành lập; thành phần Hội đồng tuyển sinh gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch là Chủ tịch Công đoàn, Thư ký và một số Ủy viên. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.

- Tổ chức tuyển sinh:

+ Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh nhà trường phân công các thành viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

+ Bảo mật thông tin cá nhân của các học sinh dự tuyển năm học 2023-2024 và thông tin các học sinh khác của nhà trường theo đúng quy định.

II. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

- Trước ngày 25/5/2024: Nộpkế hoạch tuyển sinh của các trường về Phòng GD&ĐT.

- Ngày 18/7/2023: Báo cáo kết quả tuyển sinh; đề xuất được tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu.

- Ngày 24/7/2023: Nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh năm học 2023 - 2024 của trường Dạy trẻ khuyết tật Thanh Trì. Do là trường chuyên biệt chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật nên hình thức, thời gian tuyển sinh có nhiều đặc thù khác với các trường tiểu học khác trong huyện. Vậy kính mong UBND huyện, PGD&ĐT huyện tạo điều kiện, xem xét, giúp đỡ, chỉ đạo để công tác tuyển sinh trẻ khuyết tật năm học 2023 - 2024 và những năm học tiếp theo của nhà trường ngày một hoàn thiện hơn./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT huyện;

- Cổng thông tin điện tử;

- Lưu: VT./.

 

TM. NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Lê Thị Bích Ngọc